Dartomeks Spółka Jawna Lichnerowicz

Transport i Spedycja Międzynarodowa

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Dartomeks S.J. oraz poprzez stronę http://dartomeks.eu/

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest DARTOMEKS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w miejscowości Rudno przy ul. Kościelnej 15,
W sprawach danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail dartomeks@dartomeks.eu

Dane osobowe są pozyskane od Państwa podczas korzystania z naszych usług, zatrudnienia oraz zawierania umów. Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami  telefonicznie bądź mailowo także uzyskujemy Państwa podane nam dane osobowe.

Cel, podstawa i zakres przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z prawem zachowując ich poufność i bezpieczeństwo w celu niezbędnym do realizacji naszych usług oraz regulacji prawnych nałożonych na nas. Przetwarzane są dane także w zakresie informacji o osobach przez Państwa upoważnionych do kontaktu, jak również informacje dodatkowe które mogliście Państwo zawrzeć w korespondencji e-mail lub trakcie rozmowy telefonicznej czy bezpośredniej ale także przetwarzamy udzielone przez Państwa zgody. Do danych mają dostęp tylko upoważnione osoby. Przetwarzane mogą być dane w celu:

– realizacji umów, realizacji zleceń i współpracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora,

  • imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, PESEL lub NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer umowy

– rozliczenia czyli wystawienia rachunku za wykonane usługi, jako obowiązek podatkowy przedsiębiorcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

  • imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP, PESEL, Nr konta bankowego

– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie praw i roszczeń,

  • imię i nazwisko lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania lub siedzibę, numer PESEL lub NIP, adres e-mail, numer umowy

– monitoringu w celu ochrony osób i mienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora,

  • wizerunek

– dane dotyczące korzystania przez strony serwisu (www.), które uzyskaliśmy za pośrednictwem tzw. plików cookies tylko w celach statystycznych,

  • adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym

– archiwizacji by spełnić obowiązki prawne nałożone na Administratora zgodnie z art.6.ust.1. lit.f oraz na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym, 

  • imię i nazwisko, numer umowy, adres e-mail,

– zamieszczone Państwa komentarze w naszych profilach społecznościowych jako Państwa dobrowolna zgoda wobec art. 6 ust. 1 lit.a RODO,

  • imię, nazwisko

Pliki cookies

Korzystamy z plików cookies są to pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Panstwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Wykorzystujemy te małe pliki (cookies) w celu:

– statystycznych – budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszej witryny.

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Waszych urządzeń, także  przeniesienie na Wasze Urządzenie wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

Udostępnianie danych

Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które świadczymy zachowując poufność i bezpieczeństwo. Nie sprzedajemy Państwa danych ani nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajecie Państwo niemożliwi do zidentyfikowania. Państwa dane osobowe mogą być przekazane w oparciu o stosowne umowy zawierające klauzulę ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przechowywania zależy od procesu i liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych :

– o długość trwania umowy w celu zawarcia i wykonania umowy

– wnioski, oferty do 6 miesięcy

– dokumenty finansowe na potrzeby rachunkowości ze względów podatkowych przechowywane są 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Okresy przechowywania mogą ulec zmianie o czas dochodzenia, przedawnienia roszczeń.

– na podstawie wyrażonych zgód do czasu cofnięcia ich lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej niż 3 lata

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej niż przez 5 lat

– do celów statystycznych jak pliki cookies do 3 lat,

Zgodność przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem by zapewnić im zasady:

– Adekwatność – Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

– transparentność – dzięki temu dokumentowi staramy się zapewnić  Państwu  pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Państwa danymi.

– prawidłowość – chcielibyśmy aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą dlatego możesz je aktualizować i poprawiać

– integralność i poufność – Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające  obejmujące środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed ich utratą.

– rozliczalność – udzielimy Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych a które tu opisujemy

Zgoda na przetwarzanie

Korzystanie z usług firmy Dartomeks jak i wyrażenie zgody  na przetwarzanie danych jest po Państwa stronie dobrowolne. Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji m.in. finansowej w określony przepisami sposób, tym samym Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest niezbędna do korzystania z naszych usług.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje  Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Pamiętajcie Państwo, że od chwili wycofania przez Państwa zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

Pamiętajcie, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

0
lat doświadczenia
0
zatrudnionych pracowników
0
zestawów ciężarowych
0
kilometrów miesięcznie

Dartomeks Spółka Jawna Lichnerowicz
ul. Kościelna 15, 83-121 Rudno
NIP: 593 10 44 048

www.dartomeks.eu
dartomeks@dartomeks.eu
+48 58 536 45 07(08)